موضوع پروژه: دوربین های نظارتی تحت شبکه

سال: 1385

شهر: تهران- اهواز

موضوع پروژه: کنترل تردد اتاق اسناد

سال: 1383

شهر: تهران

موضوع پروژه: کنترل تردد و درب اتوماتیک

سال: 1382

شهر: تهران

موضوع پروژه: سیستم کنترل خط تست

سال: 1382

شهر: اصفهان

موضوع پروژه: شبکه زیرساخت

سال: 1387

شهر: تهران

موضوع پروژه: سیستم کنفرانس داخلی

سال: 1386

شهر: تهران

موضوع پروژه: دوربین های نظارتی تحت شبکه

سال: 1385

شهر: تهران

موضوع پروژه: دربهای اتوماتیک

سال: 1384

شهر: تهران

موضوع پروژه: دوربین های نظارتی تحت شبکه

سال: 1394

شهر: ساری

موضوع پروژه: دوربین های نظارتی تحت شبکه

سال: 1393

شهر: آمل

موضوع پروژه: شبکه زیرساخت و دوربین های جاده ای

سال: 1392

شهر: تهران

موضوع پروژه: دوربین های نظارتی تحت شبکه

سال: 1391

شهر: تهران