مقالات علمی

حفاظت الکترونیک چیست؟

قسمت اول : ( مقدمه )

واژه حفاظت الکترونیک از دسته مفاهیمی است که از گستردگی زیادی برخوردار است و باگسترش فناوری اطلاعات و بسترهای ارتباطی روز به روز بر گستردگی و اهمیت این مفهوم افزوده میشود .

زمانیکه از منظر حفاظت الکترونیک به ساختار یک سازمان می نگریم در ایتدا موارد زیر مد نظر می باشد :

  • تحلیل فرایندهای سازمان
  • دسته بندی طبقاتی اطلاعاتی و تجهیزاتی
  • بررسی امکانات موجود اعم از تجهیزات و منابع انسانی
  • بررسی تهدیدهای محیطی ناشی از عوامل طبیعی
  • بررسی تهدیدهای انسانی

در واقع مجموعه بررسی های بالا از نگاه امنیتی و حفاظتی ما را به مجموعه از چالش های امنیتی در خصوص آن سازمان و بررسی راه حل های آن می رساند .

زمانیکه درباره سناریوی امنیتی و حفاظتی صحبت به مبان می آید در سه سطح عملکرد سیستمی را بررسی نمود

  • سطح اول : وضعیت و عملکرد سیستم در زمان عادی
  • سطح دوم : وضعیت و عملکرد سیستم در زمان وقوع حادثه
  • سطح سوم : وضعیت و عملکرد سیستم در زمان بعد از وقوع حادثه

از نگاه عملکردی کلیه تجهیزات امنیتی و حفاظتی دارای دو دسته هستند

  • تجهیزاتی که صرفاَ جنبه اطلاع رسانی و ذخیره سازی اطلاعات دارند
  • تجهیزاتی که علاوه بر نقش در اطلاع رسانی جنبه بازدارندگی دارند

پس در زمان طراحی یک سیستم حفاظتی از این دو منظر  باید به  مسئله نگاه کرد اطلاع رسانی و ذخیره سازی اطلاعات از یک سو و بازدارندگی سیستماتیک از سوس دیگر .

 

هرچند که در طراحی یک سیستم حفاظتی نمیتوان همه چیزرا با ضریب خطای صفر در نظر گرفت ولی می توان با یک طراحی صحیح و استفاده از تجهیزات مناسب ضریب خطا را به حداقل رساند .

شایان ذکر است زمانیکه از به حداقل رساندن خطا صحبت می کنیم نباید از این مسئله غافل شد که هر چه میزان حساسیت تجهیزات بیشتر شود و یا شرایط خاص تری در محیط وجود داشته باشد هزینه های برآوردی به نسبت استفاده از تجهیزات خاص تر بیشتر خواهد شد .

پس بررسی و ممیزی شاخصهای امنیتی و حفاظتی  براساس چالشهای موجود در هر سازمان اولین قدم در این راستا  و ارائه راهکارهای حفاظتی بر اساس چالشهای رصد شده گام بعدی در رسیدن به یک سیستم جامع و یکپارچه حفاظتی می باشد .

 

 

 

علیرضا براتی

دی ماه ۱۳۹۸

 

 

 

پاسخی بگذارید